АГ-БАГ Украина

О компании

ТОВ „АГ-БАГ-Ук­ра­їна” є лі­дером з про­дажу си­лос­них плі­вок, а та­кож ру­кавів для збе­ріган­ня кор­мів та су­хого зер­на в Ук­ра­їні. Більш ніж 500 ук­ра­їнсь­ких під­при­ємств що­року ко­рис­ту­єть­ся на­шими про­дук­та­ми та пос­лу­гами, під­ви­щу­ючи ефек­тивність влас­но­го біз­не­су. Во­сени 2006 ро­ку, впер­ше в Ук­ра­їні, спе­ці­аліс­та­ми «АГ-БАГ-Ук­ра­їна» бу­ла здій­сне­на зак­ладка во­лого­го плю­щено­го зер­на у по­лімер­ні ру­кава. У 2007 ро­ці ком­па­нія пред­ста­вила на ук­ра­їнсь­ко­му рин­ку до­сі не­відо­мий про­дукт – си­лос­ну плів­ку. То­го ж ро­ку в Ук­ра­їні бу­ли про­дані пер­ші оди­ниці си­лос­них пре­сів BUDISSA BAG та сіль­сько­гос­по­дарсь­ких при­чепів ANNABURGER. Сь­огод­ні ком­па­нія є лі­дером з про­дажу си­лос­них плі­вок, а та­кож ру­кавів для збе­ріган­ня кор­мів та су­хого зер­на в Ук­ра­їні. Більш ніж 500 ук­ра­їнсь­ких під­при­ємств що­року ко­рис­ту­єть­ся на­шими про­дук­та­ми та пос­лу­гами, під­ви­щу­ючи ефек­тивність влас­но­го біз­не­су. Ми про­пону­ємо сво­їм клі­єн­там ре­тель­но ві­діб­ра­ні про­дук­ти від іно­зем­них пар­тне­рів та про­дук­ти влас­но­го ви­роб­ниц­тва. Все це – зад­ля мак­си­маль­но­го за­дово­лен­ня пот­реб у за­готів­лі кор­мів, ви­рощу­ван­ні та збе­ріган­ні зер­на

Виды деятельности: 

Контакты

Основные контакты

Город
Яготин
вул. Київська 4
Телефон
0457551548
E-Mail
info@ag-bag.ua
Город Телефон E-Mail Веб-сайт
Яготин, вул. Київська 4
0457551548
info@ag-bag.ua

Аліна Науменко
Телефон
0504665665
E-Mail
naumenko@ag-bag.ua
Коментарий
Старший адміністратор продажів
Телефон E-Mail Коментарий
0504665665
naumenko@ag-bag.ua
Старший адміністратор продажів